Заява про наміри. Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд із будівництвом нових для більш ефективної очистки господарсько-побутових стічних вод

  • 1029

Фото без опису

Заява про наміри

 

Інвестор (замовник): Староушицька селищна рада. Поштова адреса: 32385, Україна, Хмельницька область, Кам’янець-Подільського району, смт. Стара Ушиця, вул. Українська, буд. 5.

Місце розташування майданчика будівництва: смт. Стара Ушиця, Кам’янець-Подільського р-ну, Хмельницької обл.,  майданчик розташування сільських каналізаційних очисних споруд господарсько-побутових стічних вод смт. Стара Ушиця.

Характеристика діяльності (об’єкта): Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд із будівництвом нових для більш ефективної очистки міських господарсько-побутових стічних вод з повним циклом аеробної біологічної очистки із процесами нітрифікації, денітрифікації та видалення фосфору на базі установки «УМКА-БІО». При реконструкції максимально враховуються можливості використання існуючих інженерних споруд та мереж, що знаходяться у задовільному технічному стані. Добова продуктивність комплексу споруд складатиме не менше 200 м3/добу.

Технічні і технологічні дані: Реконструкцією очисних споруд передбачено:

облаштування споруд закритого типу на базі установки «УМКА-БІО», що виготовляється згідно ТУ У 42.2-38674771-002:2015 та Патенту на винахід №116322 «Спосіб очищення стічних вод та пристрій для його реалізації», які реалізують повний цикл аеробної біологічної очистки стічних вод;

механічну обробку технологічних осадів на шнековому дегідраторі, що дозволяє знизити його вологість та захоронити у вигляді відходів 4 класу небезпеки на полігоні;

доочистку стічних вод після установки «УМКА-БІО» на біоплато, що гарантує склад стічних вод від населеного пункту, які можуть скидатись до річки Ушиця відповідно до проекту ГДС та нормативних документів щодо якості поверхневих вод;

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: передбачається застосування сучасних апаратів та технологій в процесах очищення забруднених стічних вод, найкращих доступних сучасних технологій нейтралізації забруднюючих речовин у стоках (сірководень, аміак, фосфор та ін.), вдосконалення системи очищення стічних вод, обмеження зони впливу об’єкта на навколишнє природне середовище. Заміна застарілого технологічного обладнання на сучасне енергозберігаюче.

Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних: в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 0,91 га, що відведена для обслуговування каналізаційних очисних споруд смт. Стара Ушиця;

сировинних: постачання сторонніми організаціями згідно договорів;

енергетичних: встановлена потужність технологічного обладнання 25,0 кВт-год;

водних: використання води в об’ємі 0,8 м3/добу для розведення реагентів та на господарсько-побутові потреби;

трудових: склад працюючих за зміну 9 чол., явочний склад за зміну 5 чол.

Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка та вивезення матеріалів здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

Екологічні обмеження:

обмеження обсягів і концентрації викидів забруднюючих речовин у приземному шарі повітря в межах населеного пункту;

обмеження обсягів і концентрацій забруднюючих речовин у зворотних водах в межах встановлених нормативів;

обмеження обсягів утворення технологічних відходів.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в повітрі смт. Стара Ушиця на межі санітарно-захисної зони проектованих каналізаційних споруд;

обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у воді водотоку річки Ушиця відповідно до норм граничнодопустимого скиду;

обмеження рівня шуму при роботі технологічного обладнання на межі санітарно-захисної зони проектованих каналізаційних споруд;

обмеження мінімальних відстаней від запроектованих об’єктів до житлової забудови.

Містобудівні обмеження:

обмеження мінімальних розмірів нормативної санітарно-захисної зони для споруд біологічної очистки стічних вод проектованих каналізаційних очисних споруд, біологічних ставків;

обмеження мінімальних відстаней між запроектованими і існуючими об’єктами, які передбачається використати в процесі очистки стічних вод;

обмеження щільності і зонування забудови;

обмеження протипожежних розривів.

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребує.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – не впливає;

повітряне середовище – максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови в межах встановлених ГДК населених пунктів з урахуванням фонових концентрацій основних забруднюючих речовин;

водне середовище – господарсько-побутові стічні води від смт. Стара Ушиця відводяться зовнішніми мережами на проектовані очисні споруди, після очищення та знезараження з концентраціями забруднюючих компонентів в межах встановлених нормативів граничнодопустимого скиду скидаються до р. Ушиця через існуючий береговий водовипуск;

ґрунт – шкідливих впливів за умови штатної ситуації не передбачається, в рамках планованої діяльності для доочистки стічних вод використовується біоплато; технологічні осади, зневоднені та знезаражені, регулярно вивозяться на міський полігон ТПВ;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, заповідні об’єкти в зоні розташування каналізаційних очисних споруд відсутні, зрізування деревовидної рослинності та зміни шляхів міграції тварин не передбачається, будівельні роботи виконуються в межах антропогенно зміненого майданчика каналізаційних споруд;

навколишнє соціальне середовище (населення): за рахунок застосування сучасних технологій з очищення стічних вод вплив на повітряне середовище в зоні розташування споруд в межах встановлених ГДК для населених пунктів. Рівень звукового тиску на межі встановленої СЗЗ відповідає нормам ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму». На підприємстві відсутні джерела ультразвуку, електромагнітного та іонізуючого випромінювання.

навколишнє техногенне середовище – на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші об’єкти техногенного середовища планова діяльність не впливає.

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження, чи безпечного захоронення: затримані покидьки та грубі механічні включення після споруд попередньої очистки направляється в бункери для зберігання, а потім вивозиться на утилізацію (полігон твердих побутових відходів); надлишковий активний мул з вторинних відстійників проходить аеробну стабілізацію в аеробному стабілізаторі, та подається на блок механічного зневоднення, а саме на шнековий дегідратор, який дозволяє отримати осад вологістю 75%. Осад після дегідратора складується в контейнерах і по мірі накопичення вивозиться на постійне захоронення (полігон твердих побутових відходів).

Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування».

Участь громадськості: інформування населення про плановану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки у засобах масової інформації. З проектними матеріалами можна ознайомитися за адресою:

-ТОВ «ЛІВ-ЕНЕРГО» 29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109.

Староушицька селищна рада 32385, Україна, Хмельницька область, Кам’янець-Подільського району, смт. Стара Ушиця, вул. Українська, буд. 5.

 

-Для подачі пропозицій щодо планованої діяльності звертатися протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри до Староушицької селищної ради за адресою: 32385, Україна, Хмельницька область, Кам’янець-Подільського району, смт. Стара Ушиця, вул. Українська, буд. 5.